فراخوان تسویه حساب داروخانه

فراخوان "بچه های سیب سرخ"

*طرح یک در دو*

میخواهیم حساب داروخانه دو بیمارستان کودکان و یک مرکز بهزیستی معلولین را تسویه کنیم.

((شادیِ جان فرزندان))

حال خوب را برای خود بخریم.

با رقم دلخواه همراه شوید.

 

بهمن ماه 1401

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین